Buková

okr. Trnava, Slowakei

Synonym

Bikszárd (ung.); Bixard (dt.)

Befund

Gräberfeld der Mitteldanubischen Hügelgräberkultur

Literatur

Š. Janšák, Mohylník zo strednej doby bronzovej v obci Buková. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 3, 1959, 173-174

A. Točik/J. Vladár, Prehl´ad bádania v problematike vývoja Slovenska v dobe bronzovej. Slovenská Arch. 19,2, 1971, 365-422

O. Ožďáni, Zur Problematik der Entwicklung der Hügelgräberkulturen in der Südwestslowakei. Slovenská Arch. 34,1, 1986, 5-96 (52)

K. Marková, Bernsteinfunde in der Slowakei während der Bronzezeit. In: C. W. Beck/J. Bouzek (Hrsg.), Amber in Archaeology. Proceedings of the second international conference on amber in archaeology, Liblice 1990 (Praha 1993) 171-178 (175)

J. Bartík, Sídlisko stredodunajskej mohylovej kultúry vo Veselom. Slovenská Arch. 44,2, 1996, 189-252 (251)

V. Furmánek/L. Veliačik/J. Vladár, Die Bronzezeit im slowakischen Raum. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa (Rahden/Westf. 1999) 59ff.


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.