Jelšovce

okr. Nitra, Slowakei

Synonym

Nyitraegerszeg (ung.)

Befund

Zwei Gräber der Westlichen Linearbandkeramik (Želiezovce); Siedlungsbestattung der Badener Kultur; Gräberfelder der Lengyel-, Chłopice-Veselé-, Nitra-, Aunjetitz- und Mad´arovce-Kultur; vier Opfergruben der Aunjetitzkultur

Literatur

V. Němejcová-Pavúková, Nové hroby kultúry s kanelovanou keramikou na Slovensku. Arch. Rozhledy 15, 1963, 673-679; 705-707

J. Bátora, Záchranný výskum v Jelšovciach. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1982 (1983) 40-42

J. Bátora, Druhá sezóna záchranného výskumu v Jelšovciach. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1983 (1984) 29-31

G. Nevizánsky, Grabfunde und Überbauerscheinungen der Träger der Badener Kultur im zentralen Gebiet des Karpatenbeckens. Slovenská Arch. 33,2, 1985, 249-272 (265)

J. Bátora, Výskum pohrebiska zo staršej doby bronzovej v Jelšovciach. Arch. Rozhledy 38, 1986, 263-274

J. Bátora, Záverečná sezóna záchranného výskumu v Jelšovciach. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1987 (1988) 33-34

K. Marková, Bernsteinfunde in der Slowakei während der Bronzezeit. In: C. W. Beck/J. Bouzek (Hrsg.), Amber in Archaeology. Proceedings of the second international conference on amber in archaeology, Liblice 1990 (Praha 1993) 171-178 (174)

J. Bátora/L. Illášová/J. Jakab, Použitie lomového kameňa na pohrebiskách zo staršej doby bronzovej v Jelšovciach. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 30, 1994, 67-71

J. Pavúk/J. Bátora, Siedlung und Gräber der Ludanice-Gruppe aus Jelšovce (Nitra 1995)

J. Bátora, Zur Problematik des Ausklingens der weidenblattförmigen Kupferindustrie im nördlichen Teil des Karpatenbeckens. In: T. Kovács (Hrsg.), Studien zur Metallindustrie im Karpatenbecken und den benachbarten Regionen. Festschrift für Amália Mozsolics zum 85. Geburtstag (Budapest 1996) 61-73 (67 Abb. 2; 68 Abb. 3)

E. Wiedermann, Mladoeneolitické osídlenie strednej Nitry v prírodnom prostredí epiatlantika. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 32, 1996, 83-96 (88)

V. Furmánek/J. Jakab, Menschliche Skelettreste aus bronzezeitlichen Siedlungen in der Slowakei. In: K.-F. Rittershofer (Hrsg.), Sonderbestattungen in der Bronzezeit im östlichen Mitteleuropa. Internationale Archäologie 37 (Espelkamp 1997) 14-23 (19)

J. Bátora, Nález kostier v základovom žľabe domu želiezovskej skupiny v Jelšovciach. In: I. Kuzma (Hrsg.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 1998 (Nitra 1999) 11-14

J. Bátora, Waffen und Belege von Kampftreffen während der Frühbronzezeit in der Südwestslowakei. In: J. Bátora/J. Peška (Hrsg.), Aktuelle Probleme der Erforschung der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei (Nitra 1999) 41-52 (42; 43; 44 Abb. 12; 45; 46)

J. Bátora, Symbolische (?) Gräber in der älteren Bronzezeit in der Slowakei. In: J. Bátora/J. Peška (Hrsg.), Aktuelle Probleme der Erforschung der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei (Nitra 1999) 63-73

J. Bátora, Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Jelšovciach vo svetle kultúrnych vplyvov a kontaktov. Slovenská Arch. 47, 1999, 37-60

J. Bátora, Die Gräberfelder aus der Frühbronzezeit in Jelšovce (Berlin 1999)

V. Furmánek/L. Veliačik/J. Vladár, Die Bronzezeit im slowakischen Raum. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 15 (Rahden/Westf. 1999) 25f. (C-V); 27ff. (Nitra); 33ff. (Aunjetitz); 47ff. (Mad´arovce)

J. Jakab, Kostry dvoch žien zo základového žľabu na neolitickom sídlisku v Jelšovciach. In: I. Kuzma (Hrsg.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 1998 (Nitra 1999) 15-18

J. Bátora, Das Gräberfeld von Jelšovce / Slowakei. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 16 (Kiel 2000)

Z. Benkovsky-Pivovarová, Datovanie konca nitrianskej kultúry vo svetle rádiokarbónových dát z Jelšoviec. Pravěk N.Ř. 11, 2001, 221-232

Z. Farkaš, Nálezy ľudských pozostatkov v prostredí kultúry ľudu s lineárnou keramikou na Slovensku. Arch. Rozhledy 54,1, 2002, 23-43 (31)

J. Bátora, Contribution to the problem of the „craftsmen“ graves at the end of Aeneolithic and Early Bronze Age in Central, Western and Eastern Europe. Slovenská Arch. 50,2, 2002 (2003) 179-228 (205; 213; 215)

Z. Benkovsky-Pivovarová, Zur Datierung des bronzezeitlichen Brunnens von Gánovce. Slovenská Arch. 50,2, 2002 (2003) 229-243 (231; 233; 235 Taf. 1)

J. Lichardus/J. Vladár, Gliederung der Lengyel-Kultur in der Slowakei. Slovenská Arch. 51,2, 2003, 195-216

V. Mitáš, K niektorým otázkam tzv. Hurbanovského typu. Slovenská Arch. 52,2, 2004, 281-300 (284)

J. Kraus, Die soziale Differenzierung der östlichen Aunjetitzer Kultur in den Bronzezeitstufen A2 und A3. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 84 (Bonn 2006) 467f.


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.