Lužianky

okr. Nitra, Slowakei

Synonym

Sarlókajsza (ung.); Šarlužky-Kajsa

Fundstelle: unbekannt

Befund

Gräber der Aunjetitz (Hurbanovo-) Kultur

Literatur

V. Budinský-Krička, Slovensko v dobé bronzovej a prvej dobé železnej. Slovenské dĕjiny I (Bratislava 1947) 68-103 (71)

A. Točik, Výčapy-Opatovce a dalšie pohrebišká zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Nitra 1979) 43f.

J. Bátora, Osídlenie Nitry v staršej a strednej dobe bronzovej. In: K. Pieta (Hrsg.), Nitra. Príspevky k najstarším dejinám mesta (Nitra 1993) 26-41 (28)

V. Mitáš, K niektorým otázkam tzv. Hurbanovského typu. Slovenská Arch. 52,2, 2004, 281-300 (284)


Fundstelle: unbekannt

Befund

Gräber der Proto-Lengyel-Kultur (Lužianky-Gruppe)

Literatur

V. Budinský-Krička, Slovensko v mladšej dobe kamennej. Slovenské dĕjiny I (Bratislava 1947) 55-67

B. Novotný, Lužianska skupina a počiatky maľovanej keramiky na Slovensku (Bratislava 1962) 19; 267-288

I. Cheben, Bajč - eine Siedlung der Želiezovce-Gruppe. Entwicklungsende der Želiezovce-Gruppe und Anfänge der Lengyel-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 68 (Bonn 2000) 66

J. Lichardus/J. Vladár, Gliederung der Lengyel-Kultur in der Slowakei. Slovenská Arch. 51,2, 2003, 195-216


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.