Vel´ký Harčaš

okr. Komárno, Slowakei

Synonym

Nagyharcsás (ung.); Kysučka (slow.)

Befund

Gräberfeld der Inkrustierten Keramik

Literatur

J. Eisner, Prehistorický výzkum na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi roku 1930. Sborník Muz. Slovenskej Spoločnosti 25, 1931, 139-147 (143)

J. Eisner, Slovensko v pravéku (Bratislava 1933) 86; 294

V. Budinský-Krička, Slovensko v dobé bronzovej a prvej dobé železnej. Slovenské dĕjiny I (Bratislava 1947) 73

M. Dušek, Patince – Pohrebisko severopanónskej kultúry. In: B. Chropovsky/M. Dušek/B. Polla, Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku I (Bratislava 1960) 137-296 (211)

M. Dušek, A Kecskédi és Monostori bronzkori temető. Rég. Füzetek II, 8 (Budapest 1960) 47

M. Dušek, Bronzezeitliche Gräberfelder in der Südwest-Slowakei (Bratislava 1969) 35-49 (35)

I. Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Archaeologia Hungarica 49 (Budapest 1975) 193


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.